NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut sub denumirea de „Regulamentul General privind Protecția Datelor” sau pe scurt, „RGPD”, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Documentul pe care tocmai îl parcurgeți este unul dintre modurile în care noi dorim să vă arătăm că încrederea pe care ne-o acordați nu este unilaterală. Aceasta notă conține informații importante pentru dumneavoastră prin care vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

CUI DAȚI DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către S.C. MARTIN CLINIC S.R.L., cu sediul în str. Vlad Județu, nr.46, București, parter, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3037/07,03,2019, CUI40748214.

Telefon 0754 882 288, E-mail: office@martinclinic.ro, în continuare „Operator” în conformitate cu legislația în vigoare.

CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCREAZĂ OPERATORUL?

Societatea colectează datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Astfel că atunci când vă creați un cont pe site-ul nostru, ne transmiteți adresa de e-mail, numele și prenumele.

Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele și prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, cod poștal, număr de telefon.

În măsura în care achiziționați serviciul „consiliere skincare”, ne furnizați adresa dvs. de e-mail pentru transmiterea datelor de logare necesare pentru acordarea acestei asistențe prin intermediul platformei Zoom. Menționăm că S.C. MARTIN CLINIC S.R.L nu păstrează în arhivele proprii înregistrări ale ședințelor online desfășurate prin intermediul acestei platforme.

CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PE BAZA CĂRUIA PRELUCRAM DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Prelucrăm datele cu caracter personal în baza consimțământului dumneavoastră ,

CARE SUNT SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

1. Pentru prestarea serviciilor în beneficiul dvs. cum ar fi:

a) Crearea și administrarea contului,

b) Preluarea, prelucrarea, validarea, expedierea și facturarea comenzilor,

c) transmiterea datelor de logare pentru acordarea asistenței online cu privire la produsele din gama Skin Care și caracteristicile acestora, prin intermediul platformei online de conferință

d) Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

e) Returnarea produselor conform prevederilor legale;

f) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;

g) Oferirea de răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la comenzile dvs. sau la bunurile și serviciile noastre

2. Pentru respectarea legislației aplicabile, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Datele cu caracter personal colectate în scopul menționat mai sus sunt strict și imperios necesare, refuzul de a le furniza ducând la imposibilitatea procesării comenzilor dumneavoastră.

CUI TRANSMITEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Datele dvs. vor fi utilizate în relația cu firmele de curierat care vă vor aduce bunurile comandate la adresa de livrare pe care ne-ați indicat-o. Datele transmise acestora vor fi strict limitate la serviciul prestat.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate către alte companii, organizații din țară sau din afara țării. În cazul în care datele se vor transfera veți fi informat.

CARE ESTE TERMENUL PENTRU CARE SE PRELUCREAZĂ DATELE DUMNEAVOASTRA?

Datele dvs. cu caracter personal pe care ni le furnizați pentru plasarea unei comenzi fără a vă crea un cont pe platforma www.martinclinic.ro vor fi prelucrate pe o perioadă de 3 luni după care acestea vor fi șterse.

Datele dvs. cu caracter personal pe care ni le furnizați prin crearea unui cont pe platforma www.martinclinic.ro vor fi stocate atât timp cât timp aveți un cont pe site-ul nostru. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Datele personale legate de plăți/facturare vor fi stocate conform legislației în vigoare.

CUM PROTEJĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Am implementat practici și politici dedicate prelucrării datelor personale, ne-am asigurat că datele pe care le prelucrăm sunt cele necesare, adecvate și relevante pentru scopurile din aceasta notă și am luat măsuri tehnice și de securitate privind protejarea datelor dumneavoastră.

DATELE PERSONALE FAC PARTE DINTR-UN PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT?

Vă informăm că datele dumneavoastră personale nu fac obiectul unui proces decizional adoptat exclusiv prin mijloace automatizate ( crearea de profiluri) în scopul evaluării unor trăsături de personalitate, etc

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ?

Conform legislației în vigoare aveți următoarele drepturi:

Dreptul de acces. Puteți formula cereri prin care să obțineți confirmarea prelucrării datelor, categoriile de date prelucrate precum și alte informații suplimentare legate de prelucrare;

Dreptul la rectificare . Aveți dreptul de a solicita corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) . Aveți dreptul de a solicita să vă fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

retragerea consimțământului și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

exercitarea dreptului de opoziție și inexistența unor motive legitime care să prevaleze;

datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării. Puteți solicita restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:

contestați exactitatea datelor, pe o perioada care permite Operatorului verificarea corectitudinii datelor;

prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;

în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care Operatorul verifică dacă există alte temeiuri legitime pentru procesarea datelor cu caracter personal.

Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent, care poate fi citit automat și dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție. Presupune dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau nu are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.

CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE?

Exercitarea drepturilor se poate face prin transmiterea unui mesaj către responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la adresa de e-mail: office@consultanta-dpo.ro sau operatorului la adresa de e-mail office@martinclinic.ro sau prin transmiterea unei adrese scrise cu confirmare de primire la sediul operatorului. Termenul pentru primirea unui răspuns este de 30 de zile.

CE AUTORITATE ESTE COMPETENTĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR?

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) are sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. Aceasta este responsabilă cu supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal.